AAiPS Past Presidents and Award Winners

Year  President Award Winners
2019 Vijai Kumar Outstanding Achievement Awardee: *Uday Doshi
Distinguished Scientist Awardees: *Sanyasi(Sanni) Raju Kalidindi, *Joseph W. Polli, *Ketan Mehta
2018 Vijai Kumar

Outstanding Achievement Awardee *Mohan Kabadi, PhD.
Distinguished Scientist Awardees: *Laxmi Raghavan, PhD; *Mehul Mehta, PhD; *Ravi Kovi, PhD; *Narasimha Murthy, PhD

2017

Rina Chokshi

 
2016 Atul Mehta

Dr. Vinod P. Shah******

Dr. Raman Venkataramanan**

Dr. Harpreet Sandhu**

 

2015 Rutesh Dave

Dr. Navnit Shah*

Dr. Lawrence X. Yu**  Mr. Mukund Yelvigi**

2014 Rutesh Dave

Dr. Madhav Kamat*

Dr. Leon Lachman**  Dr. Stephen R. Byrn**  Dr. Hridaya N. Bhargava**

2013 Uday Doshi

Dr. Uday B. Kompella*

Dr. Larry Augsburger**  Dr. Kailas Thakker**  Dr. Anthony J. Hickey**

2012 Uday Doshi Dr. Ajay Banga**  Dr. Tom Sam**  Dr. Deepak Thassu**
2011 Mohan Kabadi  

Dr Avinash Thombre*

 

Dr. Gurvinder Singh Rekhi**  Dr. Mansoor Khan**  Dr. Gordon Amidon**

 

Dr. Padma V. Devarajan*****
2010 Mohan Kabadi  Dr. Nemichand Jain*

 

Dr. Burde Kamath**

 

Dr. (Mrs.) Suneela Dhaneswar, Poona College of Pharmacy, Poona*****
2009 Vijai Kumar  Dr. Krip Borah**  Dr. Syed E. Abidi**

 

Dr. Subhash C Mandal, Ph D (Pharmacy), Reader, Division of Pharmacognosy Department of Pharmaceutical Technology, Jadavpur University Kolkata*****

 

2008 Vijai Kumar

 Dr. Vijay Tammara*

Dr. Michael Repka*

 Dr. Arvind Bansal, Professor and head Dept. of Pharmaceutics, National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Mohali Punjab*****

 

2007 Mukund Yelvigi

  Dr. Anand Baichwal*

Dr. Robin Bogner**  Dr. Sri Melethil**  Dr. Himadri Sen**

 Prof. Javed Ali of Jamia Hamdard University, New Delhi, India*****

 

2006 Mukund Yelvigi Dr. H. L. Bhalla**  Dr. Walter Chambliss**  Dr. Yatindra Joshi**  Dr. Art Mlodozeneic**
2005 Suggy Chrai

Dr. Imran Ahmad**  Dr. Glenn A. VanBuskirk**  Dr. Satyam Upadrashta**

Mr. Vijai Kumar*** 

2004 Suggy Chrai Dr. Bill Higuchi**  Dr. Ajaz Hussain**  Dr. Mehul Mehta**  Dr. Abu Serajjudin**
2003 Sampat Singhvi Dr. Deo Wadke*   Dr. Larry Augsburger**  Dr. Waseem Mallick**
Mr. Mukund Yelvigi***
2002 Sampat Singhvi

Dr. Atul Mehta*

Dr. Mahendra Patel**, Dr. Navnit Shah**

2001 Shrinivas Murti

Dr. Suggy Chrai*

Dr. H. N. Bhargava**  Mr. Paul Lakhari**  Dr. Leslie Benet**  Mr. Ajit Singh**

Dr. Atul Mehta****

2000 Avinash Thombre

Dr. Chris Bapatla*

Mr. Jim Jacobs**  Dr. Pramod Chemburkar**  Mr. Ben Issacs**  

Mr. Vijai Kumar****

1999 Avinash Thombre

Dr. Rashmi H. Barbhaiya*

Dr. Jerome P. Skelly**  Dr. Suggy Chrai**  Dr. Rao S. Rapaka** 

1998 Vijai Kumar

Dr. Sampat Singhvi*

Dr. Malti R. Baichwal**  Dr. Aziz Karim**  Dr. Patrick DeLuca**

1997 Vijai Kumar

Dr. Bhogi Sheth*

Dr. Dale E. Wurster**  Dr. Avi Yacobi**

1996 Krip Borah Dr. Vinod Shah*
1995 Mukund Yelvigi Dr. Kamal K. Midha*
1994 Mukund Yelvigi Dr. Ram Murty*
1993 Basant Sharma

Dr. Srikant Dighe*

1992 Narendra Desai  
1989-1991 Atul Mehta  
    * Outstanding Achievement Award   I  ** Distinguished Scientist Award   I ***  Distinguished Service Award    I **** SR=Special Recognition  I *****Distinguished Education & Research Award ******Life Time Achievement Award